IDW PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

1. Politikos paskirtis, pagrindinės sąvokos

Šia asmens duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) įmonė UAB IDW (toliau – Įmonė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai mums patiki savo asmeninę informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad kiekvieną dieną dirbdami pateisintume jų pasitikėjimą.

Politikos tikslas yra nustatyti Įmonės, kaip duomenų valdytojos pagrindines duomenų tvarkymo taisykles, užtikrinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų taikytinų teisės aktų, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.

Privatumo Politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi Bendrovės paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto tinklalapyje https://idwdisplay.com/. Politika netaikoma tais atvejais, kai naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas esančias Bendrovės interneto tinklalapyje.

Jei Jums kyla su šia Politika susijusių klausimų ar turite prašymų, nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu info@idwdisplay.com telefonu Nr. +370 5 247 03 16.

1.1. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos:

o Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

o Duomenų subjektas – bet koks fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi;

o Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

o Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pvz., raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu;

o Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojo sąvoka apima Bendrovę UAB IDW, įmonės kodas 110012112, registracijos adresas: Ukmergės g. 248, LT- 06120, Vilnius, Lietuva;

o Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis, t.y. padeda Duomenų valdytojui, vykdo jo nurodymus;

o Darbuotojas – asmuo, kuris su Duomenų valdytoju yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį;

o Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus;

o Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

o Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, siųsti naujienlaiškius;

o Duomenų valdytojo internetinis tinklalapis – https://idwdisplay.com/ ;

o Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas/BDAR);

o Atsakingas asmuo – Duomenų valdytojo paskirtas už asmens duomenų apsaugą atsakingas asmuo, įskaitant duomenų apsaugos pareigūną (kaip suprantamas pagal BDAR).

o Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

1.2. Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis.

1.3. Ši Politika taip pat taikytina ir kitų Duomenų subjektų (t.y. ne klientų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.

1.4. Duomenų valdytojo tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.5. Asmens duomenys gali būti renkami:

1.5.1. Duomenų valdytojo paslaugų ir (ar) produktų įsigijimo, sutarties (užsakymo) sudarymo, vykdymo ir aptarnavimo tikslu, kliento identifikavimui Duomenų valdytojo informacinėje sistemoje, kliento užsiregistravimui ir identifikavimui Duomenų valdytojo internetiniame tinklalapyje, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui, atsakymų į klientų užklausimus pateikimui;

1.5.2. darbuotojų atrankos tikslu, kai asmuo pateikia savo duomenis, norėdamas kandidatuoti į darbo poziciją pagal skelbimą, patalpintą interneto tinklalapyje https://idwdisplay.com/, ar tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu;

1.5.3. esant Duomenų subjekto sutikimui, tiesioginio marketingo ir rinkodaros tikslais (teikti reklaminius pranešimus, naujienlaiškius, kvietimus į renginius ar panašią informaciją).

1.6. Duomenų valdytojas tvarko tokius Asmens duomenis:

1.6.1. Politikos 1.5.1 punkte nurodytais tikslais: kliento (jo atstovo) vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, telefonas, paso/ID kortelės numeris, elektroninis paštas, darbo vietos (kontaktinis) adresas, balso įrašas iš stacionarių įmonės telefonų;

1.6.2. Politikos 1.5.2 punkte nurodytais tikslais: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas, elektroninis paštas, išsilavinimas, darbo patirtis, rekomendacija;

1.6.3. Politikos 1.5.3 punkte nurodytais tikslais: Vardas, pavardė, organizacija, pareigos, telefonas, elektroninis paštas.

1.7. 1.5.1. punkte nurodytų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Duomenų valdytojo pareiga vykdyti sudarytą su Duomenų subjektu sutartį ir/arba Duomenų subjekto prašymu (užsakymu) imtis veiksmų sutarčiai sudaryti, užsakymui ir kitiems įsipareigojimams įvykdyti.

1.8. 1.5.2 punkte nurodytų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Duomenų subjekto sutikimas, išreikštas pateikiant Asmens duomenis asmeniui norint įsidarbinti (kandidatuojant į darbo poziciją);

1.9. 1.5.3 punkte nurodytų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Duomenų subjekto sutikimo davimas.

1.10. Kai Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu Asmens duomenų tvarkymu, panaikindamas savo sutikimą.

1.11. Duomenų valdytojas, siekdamas sužinoti, kaip žmonės naudoja jo internetinį tinklalapį ir paslaugas, kad galėtų jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus ar paslaugas, gali rinkti kitą informaciją, pvz., klientų (jų atstovų), lankytojų įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, įrenginio, kurį asmuo naudoja turiniui pasiekti, parametrai, prisijungimo informaciją, taip pat informaciją, kuri atskleidžia Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.

1.12. Duomenų valdytojas taip pat gali gauti informacijos apie Duomenų subjektą iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauna iš Duomenų subjekto arba apie jį.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Tvarkyti klientų asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą Politikos 2.2 punkte numatytiems tretiesiems asmenims, turi teisę tik Duomenų valdytojo darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti kliento Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šios Politikos reikalavimų.

2.2. Vykdant sudarytas Duomenų valdytojo paslaugų teikimo sutartis, klientų Asmens duomenys gali būti perduodami tik Duomenų valdytojo partneriams, Duomenų valdytojo vardu veikiantiems kaip Duomenų tvarkytojai, kurie teikia siuntų pristatymo ir kitas su paslaugų sutarties vykdymu susijusias paslaugas (Asmens duomenys atskleidžiami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų paslaugų suteikimui). Klientų Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Duomenų valdytojas yra pasirašęs sutartis, kuriose yra nuostatos dėl Asmens duomenų perdavimo/ teikimo, ir jei Duomenų tvarkytojas užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalaujamą perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Visais kitais atvejais klientų Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

2.3. Duomenų valdytojas laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.

2.4. Asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams. Klientų Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo paskutinio sutarties/ užsakymo įvykdymo ar pasibaigimo dienos ar paskutinio naudojimosi tinklapio turiniu ar paslaugomis dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Kandidato Asmens duomenys tvarkomi iki 6 mėnesių pasibaigus atrankai. Kliento, partnerio Asmens duomenys, gauti tiesioginės rinkodaros tikslais, bus tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą, naujienlaiškius panaikinimo (atšaukimo).

2.5. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

2.6. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Duomenų valdytojo Atsakingas asmuo.

3. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

3.1. Duomenų subjekto teisės:

3.1.1. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;

3.1.4. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo Asmens duomenis, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.1.5. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja esant vienam iš šių pagrindų:

3.1.5.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

3.1.5.2. Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

3.1.5.3. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

3.1.5.4. Asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;

3.1.6. teisę į duomenų perkeliamumą: Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Duomenų valdytojas, kuriam Asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

3.1.6.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;

3.1.6.2. duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

3.2. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Priežiūros institucijai dėl galimai neteisėto jo Asmens duomenų tvarkymo.

3.3. Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia Duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis.

3.4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka:

3.4.1. asmuo, siekdamas įgyvendinti 3.1. punkte nurodytas teises, turi pateikti Duomenų valdytojui rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;

3.4.2. pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

3.4.2.1. jei prašymas įteikiamas tiesiogiai Duomenų valdytojui – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

3.4.2.2. jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją (nuorašą);

3.4.2.3. jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą bei teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją (nuorašą);

3.4.2.4. jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti elektroniniu parašu;

3.5. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įgyvendinama Duomenų subjektui informavus apie savo nesutikimą Duomenų valdytoją elektroniniu paštu.

3.6. Dėl 3.1 p. nurodytų teisių Duomenų subjektas gali kreiptis į bet kurį iš Duomenų valdytojų. Duomenų subjekto teises įgyvendinti įgaliotas Duomenų valdytojas – UAB IDW.

3.7. Šios Politikos 3.4.1 punkte nurodytus prašymus nagrinėja Atsakingas asmuo. Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

3.8. Pateikdamas prašymus pagal 3.4.1. punktą, Duomenų subjektas neturėtų akivaizdžiai piktnaudžiauti savo teisėmis. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise (pavyzdžiui kreipiasi į Duomenų valdytoją dėl informacijos apie tvarkomus jo Asmens duomenis dažniau nei vieną kartą per šešis mėnesius), Duomenų valdytojas turi teisę reikalauti iš Duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu.

3.9. Į Duomenų subjekto nesutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką, bet neilgiau kaip per 72 valandas. Kad Asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo užtikrinti atsakingi už duomenų apsaugą Duomenų valdytojo darbuotojai.

4. Slapukai („cookies“) ir jų naudojimas

4.1. Siekdami pagerinti kliento patirtį lankantis Duomenų valdytojo internetiniame tinklalapyje, galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kliento kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti kliento galimybę naršyti patogiau, teikti patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek aptarnavimą, tiek Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas.

4.2. Klientas, naudodamasis internetiniu tinklalapiu, sutinka su Duomenų valdytojo taikoma slapukų naudojimo tvarka ir gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Nesutikdamas, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

4.3.

5. Asmens duomenų saugumas

5.1. Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Nustačius Asmens duomenų saugumo pažeidimus, Duomenų valdytojas juos šalina nedelsdama.

5.3. Duomenų valdytojo darbuotojai laikosi konfidencialumo principo, kaip tai numatyta Politikos 2.30 punkte.

5.4. Duomenų valdytojo kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.

5.5. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Priežiūros institucijai, nebent Asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu Priežiūros institucijai apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.

5.6. Kai dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdama praneša apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą Duomenų subjektui.

6. Atsakomybė

6.1. Duomenų subjektas privalo Duomenų valdytojui pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto Asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Asmens duomenų pasikeitimus.

6.2. Duomenų valdytojas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Duomenų valdytojo Internetinio tinklalapio funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir kad jis bus visiškai apsaugotas nuo virusų. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi internetinio tinklalapio trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Duomenų valdytojo internetinio tinklalapio naudojimą. Duomenų valdytojas jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Duomenų valdytojo internetiniame tinklalapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Duomenų valdytojo internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, todėl būtent Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą pačiam Duomenų subjektui ar jo kompiuterinei sistemai.

6.3. Jei nenurodyta kitaip, intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Duomenų valdytojo internetinio tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Duomenų valdytojui. Be išankstinio Duomenų valdytojo rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kuria Duomenų valdytojo internetinio tinklalapio dalį. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti Duomenų valdytojo intelektinės nuosavybės teises į internetinį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.

7.2. Šią Politiką, jos pakeitimus ir papildymus tvirtina Duomenų valdytojas – UAB IDW – vadovas.

7.3. Politika skelbiama viešai Duomenų valdytojo internetiniame tinklalapyje. Pakeista Politika įsigalioja kitą dieną po patvirtinimo. Apie pakeitimus informuojama, internetinėje svetainėje paskelbiant atnaujintą Politikos redakciją. Tolimesnis naudojimasis IDW tinklapio paslaugomis reiškia šios Privatumo politikos laikymąsi.

Controller of personal data

IDW DISPLAY
Ukmerges str. 248
LT-06210 Vilnius, Lithuania
Ph: +370 5 247 03 16
E-mail: info@idwdisplay.com

ENGLISH VERSION